<span id="tbhtd"></span><span id="tbhtd"></span>
<strike id="tbhtd"></strike>
<span id="tbhtd"><video id="tbhtd"><del id="tbhtd"></del></video></span>
<span id="tbhtd"></span>
<span id="tbhtd"><dl id="tbhtd"></dl></span>
<strike id="tbhtd"><i id="tbhtd"></i></strike>
<span id="tbhtd"><video id="tbhtd"></video></span>

Insight   Covid-19  

Uppdatering fr?n Cirio ang?ende f?rslaget om omst?llningsst?d

2020.05.22

Den 15 maj 2020 publicerade Finansdepartementet ett f?rslag om inf?randet av omst?llningsst?d f?r f?retag som tappat en betydande del av sin oms?ttning p? grund av spridningen av covid-19. I f?rslaget utvecklas den ?verenskommelse som presenterades den 30 april 2020 av Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, vilken kommenterades i Cirios nyhetsbrev fr?n den 6 maj. I detta nyhetsbrev g?rs en mer detaljerad beskrivning och analys av det nya f?rslaget.

Vilka generella krav finns f?r att kunna ans?ka om omst?llningsst?d?

F?r att ett f?retag ska kunna ans?ka om omst?llningsst?d st?lls det i f?rslaget upp vissa krav. Det kr?vs att f?retaget:

 1. bedriver n?ringsverksamhet,
 2. ?r godk?nt f?r F-skatt,
 3. har en sammanlagd nettooms?ttningen f?r mars och april 2020 som understeg 70 % av den sammanlagda nettooms?ttningen f?r mars och april 2019,
 4. hade en nettooms?ttning som uppgick till minst 250 000 kr under det r?kenskaps?rs om avslutades n?rmast f?re den 1 januari 2020,
 5. ans?ker om ett st?d som uppg?r till minst 5 000 kr, samt
 6. har l?mnat in en ans?kan om omst?llningsst?d till Skatteverket (”SKV”) senast 31 augusti 2020.

Ut?ver kraven i (1)-(6) ska f?retaget ha gjort vad som sk?ligen kan kr?vas f?r att utt?mma m?jligheterna till f?rs?kringsers?ttning, skadest?nd och liknande ers?ttning samt annat statligt st?d f?r s?dan f?rlorad oms?ttning eller s?dana kostnader som st?der ber?knas p?. Den f?rs?kringsers?ttning som h?r avses ?r fr?mst s.k. avbrottsf?rs?kring.

F?r att ha r?tt till st?d f?r f?retaget inte heller under perioden mars 2020 till juni 2021 verkst?lla ett beslut om v?rde?verf?ring till aktie?garna eller medlemmarna. V?rde?verf?ring definieras som vinstutdelning, gottg?relse, f?rv?rv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden f?r ?terbetalning till aktie?garna eller medlemmarna. Ett beslut om v?rde?verf?ring f?r inte heller ha fattats av f?retagets st?mma, styrelse eller motsvarande organ under denna period. Ing?r f?retaget i en koncern g?ller kravet ?ven f?r det eller de moderf?retag till f?retaget som ing?r i koncernen. Om en s?dan ?verf?ring ?nd? g?rs kan det resultera i en ?terbetalningsskyldighet.

Vilka f?retag kan inte ans?ka?

Enligt f?rslaget ?r det enbart f?retag som ?r l?ngsiktigt b?rkraftiga som ska beviljas omst?llningsst?d. Med l?ngsiktigt b?rkraftiga f?retag menas i f?rslaget att f?retagets sv?righeter ska vara tillf?lliga och s? gott som uteslutande ha uppkommit p? grund av spridningen av covid-19. Tanken ?r att f?retag som befunnit sig i ekonomiska tr?ngm?l redan innan spridningen av covid-19 (d v s innan den 29 februari 2019) inte ska ha r?tt till st?det.

En f?ruts?ttning f?r att omst?llningsst?det ska godk?nnas av EU-kommissionen ?r ett s?kerst?llande av att st?d inte l?mnas till f?retag som befunnit sig i sv?righeter innan spridningen av covid-19. F?retag i sv?righeter definieras i enlighet med Kommissionens f?rordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 vilket bl.a. inneb?r att f?retag som ?r f?rsatta i konkurs och f?retag som befinner sig i f?retagsrekonstruktion som huvudregel ska exkluderas fr?n att s?ka st?det.

Det framg?r dock av sk?len till den av Regeringen f?reslagna best?mmelsen att ett f?retag som inte var skyldigt att uppr?tta en kontrollbalansr?kning den 29 februari men blivit det vid tiden f?r pr?vningstillf?llet kan ans?ka om st?det. Detsamma g?ller f?r f?retag som befinner sig i formell rekonstruktion, om beslut om rekonstruktion tagits efter den 29 februari 2020. Det inneb?r enligt f?rslaget att ett f?retag som inte befann sig i f?retagsrekonstruktion den 29 februari 2020 men som g?r det vid tiden f?r pr?vningen av ans?kan kan erh?lla st?det, f?rutsatt att ?vriga krav ?r uppfyllda.

Omst?llningsst?det och koncerner

Vid till?mpning av de f?reslagna reglerna om omst?llningsst?d ska varje f?retag i en koncern hanteras som en individuell st?dmottagare. Utg?ngspunkten ?r s?ledes att regelverket ska vara neutralt i f?rh?llande till huruvida verksamheten organiserats i en enda juridisk person eller i flera koncernf?retag.

Regeringen vill p? s? vis s?kerst?lla att ber?kningen av st?det inte blir f?rm?nligare f?r en koncern ?n om hela verksamheten funnits i ett f?retag. Det har mot denna bakgrund f?reslagits att det maximala st?det som kan ges ska avse hela koncernen och f?rdelas p? respektive st?dber?ttigat f?retag i f?rh?llande till storleken p? f?retagets fasta kostnader.

Koncernf?rh?llande definieras i enlighet med ?rsredovisningslagen vilket i korthet inneb?r att om ett moderf?retag innehar mer ?n h?lften av r?sterna i en annan juridisk person ing?r f?retagen i samma koncern.

Ber?kning av nettooms?ttning och st?dets storlek

Med nettooms?ttning avses int?kter fr?n utf?rda tj?nster och s?lda varor som ing?r i ett f?retags normala verksamheten. Avdrag g?rs f?r l?mnade rabatter, merv?rdesskatt och annan skatt som ?r direkt knuten till oms?ttningen. Int?kter fr?n f?rs?ljning av finansiella instrument ing?r inte vid ber?kning av nettooms?ttningen.

En int?kt anses h?nf?rlig till den m?nad som den hade ansetts bel?pa sig p? om varje kalenderm?nad hade utgjort ett separat r?kenskaps?r f?r f?retaget. Enligt f?rslaget ska upplupna int?kter som ?nnu inte fakturerats f?r en viss m?nad inkluderas i nettooms?ttningen om de enligt god redovisningssed hade tagits upp som int?kt f?r perioden enligt de redovisningsprinciper som f?retaget normalt till?mpar. F?rutbetalda int?kter ska p? motsvarande s?tt exkluderas, om de inte hade tagits upp som int?kt f?r det fall m?naden utgjorde ett separat r?kenskaps?r. Vilka redovisningsprinciper som ska anv?ndas b?r enligt f?rslaget ha sin utg?ngspunkt i det r?kenskaps?r som avslutats n?rmast f?re den 1 januari 2020.

Vad g?ller oms?ttningsst?dets storlek f?resl?s det kunna ges med ett belopp som motsvarar en andel av f?retagets fasta kostnader f?r mars och april 2020. Denna andel ska enligt f?rslaget motsvaras av 75 % av f?retagets procentuella oms?ttningsminskning, enligt f?ljande formel:

((nettooms?ttningen f?r mars och april 2019 – nettooms?ttningen f?r mars och april 2020) / nettooms?ttningen f?r mars och april 2019) × 0,75

Taket f?r st?det f?resl?s regleras p? tv? s?tt. Det f?rsta ?r att det maximalt ska g? att betala ut 150 miljoner kronor och det andra ?r att st?det ska begr?nsas f?r f?retag som har stora fasta kostnader i f?rh?llande till den nominella oms?ttningsminskningen.

Vilka fasta kostnader omfattas av st?det?

Enligt f?rslaget ska f?ljande kostnader anses utg?ra fasta kostnader:

 1. hyra och leasing, med avdrag f?r l?mnade rabatter, om avtalstiden ?r minst sex m?nader,
 2. r?ntor, med undantag f?r vinstandelsr?ntor, till den del de ?verstiger r?nteint?kter f?r perioden,
 3. v?rdeminskningar p? anl?ggningstillg?ngar samt n?dv?ndiga reparationer och underh?ll av s?dana tillg?ngar,
 4. fastighetsskatt som f?retaget ?r skattskyldigt f?r, till den del skatten avser en fastighet som inte hyrs ut,
 5. f?rbrukning av vatten och elektricitet, med undantag f?r elektricitet som f?rbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppv?rmning av lokaler,
 6. tj?nster avseende st?dning, sophantering samt larm och bevakning,
 7. f?rs?kringar,
 8. utfodring av djur inom jord- och vattenbruksverksamhet,
 9. franchiseavgifter, dock inte s?dan del som ?r beroende av f?rs?ljningsvolym eller liknande,
 10. offentligr?ttsliga tillst?nd samt ?terkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas f?r en viss tidsperiod, samt
 11. royalties och licensavgifter f?r immateriella r?ttigheter, dock inte s?dan del som ?r beroende av f?rs?ljningsvolym eller liknande.

  Likt vad som g?ller f?r int?kter ska en kostnad anses h?nf?rlig till den m?nad som den hade ansetts bel?pa sig p? om varje kalenderm?nad hade utgjort ett separat r?kenskaps?r f?r f?retaget.

  Som fasta kostnader ska dock inte anses s?dana kostnader som:

  1. ?r m?jliga f?r f?retaget att undvika genom ?tg?rder som sk?ligen kan kr?vas vid en pl?tslig nedg?ng i produktionen eller oms?ttningen av varor och tj?nster,
  2. utg?rs av ing?ende merv?rdesskatt som f?retaget har r?tt att g?ra avdrag f?r eller f? ?terbetald,
  3. utg?rs av skatt som f?retaget enligt lagen om skatt p? energi har r?tt att g?ra avdrag f?r i punktskattedeklaration eller f? ?terbetald efter ans?kan,
  4. ?r h?nf?rliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet, eller
  5. annars motsvaras av en int?kt hos n?got f?retag som ing?r i samma koncern.

   Ans?kan och f?rfarandet hos SKV

   Enligt f?rslaget ska beslut om omst?llningsst?d fattas av SKV. Det f?resl?s att ans?kan om omst?llningsst?d ska g?ras elektroniskt via ett formul?r som SKV kommer ta fram. En ans?kan ska inneh?lla uppgifter om f?retagets minskade nettooms?ttning, orsakerna till oms?ttningstappet, de fasta kostnader som ans?kan avser samt ?vriga uppgifter som SKV beh?ver f?r att fatta ett beslut om omst?llningsst?d. Om det s?kta st?det ?verstiger 100 000 kr kr?vs ?ven ett yttrande fr?n en revisor. SKV kan dock enligt f?rslaget ?ven kr?va ett yttrande fr?n en revisor ?ven i fall d? det s?kta st?det understiger 100 000 kr. Om flera f?retag som ing?r i en koncern avser ans?ka om st?d, ska ans?kan om omst?llningsst?d ges in samtidigt f?r samtliga koncernbolag. Vid ans?kningstillf?llet beh?ver ocks? koncernbolagen l?mna uppgifter om koncernstrukturen.

   Ett f?retag som beviljas omst?llningsst?d har en skyldighet att till SKV omg?ende anm?la omst?ndigheter som p?verkar r?tten till st?d eller st?dets storlek om omst?ndigheterna var k?nda vid tidpunkten f?r pr?vningen av ans?kan.

   Omst?llningsst?det kommer i f?rsta hand tillgodog?ras genom en kreditering av det relevanta f?retagets skattekonto. Om det vid en avst?mning visar sig att det finns ett ?verskott p? skattekontot efter krediteringen s? ska en utbetalning till det relevanta f?retagets konto som huvudregel ske.

   Enligt promemorian f?resl?s SKV f? ett antal utrednings- och kontrollm?jligheter. Flertalet kontroll?tg?rder motsvarar ?tg?rder som ?terfinns i skattef?rfarandelagen. Exempel p? ?tg?rder som SKV kan vidta i f?rh?llande till omst?llningsst?d ?r revision, f?rel?ggande om att l?mna uppgift, kontrollbes?k och beviss?kring.

   Om ett f?retag ?r ?terbetalningsskyldigt med anledning av felaktigt utbetalt omst?llningsst?d f?r SKV enligt f?rslaget besluta om att ?terkr?va det felaktigt utbetalda beloppet. SKV kommer i detta h?nseende ges m?jlighet att tr?ffa avtal med f?retag som har tillgodof?rts felaktigt utbetalt omst?llningsst?d om anst?nd och eventuell avbetalningsplan i syfte att undvika betydande skadeverkningar som ett resultat av ?terbetalningsskyldigheten.

   F?retr?daransvar

   Promemorian f?resl?r att ett s.k. f?retr?daransvar f?r felaktigt genomf?rda utbetalningar av omst?llningsst?d introduceras. F?retr?daransvaret f?resl?s inneb?ra att en f?retr?dare f?r ett f?retag kan bli personligt betalningsansvarig f?r felaktigt utf?rda utbetalningar av omst?llningsst?d i vissa situationer. F?retr?daransvaret kommer i f?rsta hand kunna utkr?vas av den verkst?llande direkt?ren och styrelsen.

   F?retr?daransvaret ska enligt f?rslaget hanteras p? motsvarande s?tt som f?retr?daransvaret f?r skatter och avgifter. Detta inneb?r att SKV ans?ker hos f?rvaltningsr?tten om f?retr?daransvar och att vissa ansvarsbegr?nsningar kan g?ras g?llande avseende utbetalningar av omst?llningsst?d.

   Straffansvar

   F?rslaget introducerar ?ven flera nya straffbest?mmelser och en ny brottsrubricering, omst?llningsst?dsbrott. Straffansvar kan aktualiseras f?r den som l?mnar oriktiga uppgifter eller annars inte anm?ler ?ndrade f?rh?llanden som denne ?r skyldig att anm?la enligt den nya lagen. Straffansvaret omfattar ?ven den som efter att omst?llningsst?d utbetalats inte anm?ler s?dana ?ndrade f?rh?llanden som denne ?r skyldig att anm?la och underl?tenheten inneb?r att f?retaget f?tt ett h?gre st?d ?n vad det har r?tt till. Straffansvaret kommer fr?mst g?lla bolagets f?retr?dare, men ?ven sj?lva f?retaget kan bli skyldigt att betala en f?retagsbot.

   F?rslaget ?ppnar ocks? upp f?r en s.k. frivillig r?ttelse. Den som frivilligt vidtar en ?tg?rd som leder till att ett korrekt beslut om omst?llningsst?d eller om ?terkrav av omst?llningsst?d kan fattas d?ms inte f?r brott. Best?mmelsen om frivillig r?ttelse avseende omst?llningsst?d motsvarar i stor m?n m?jligheten till frivillig r?ttelse vid skattebrott.

   Enligt f?rslaget ska ?ven en ans?kan om omst?llningsst?d l?mnas p? heder och samvete. Detta inneb?r att den som skriftligen l?mnar in osanna uppgifter eller annars undanh?ller sanningen i samband med en ans?kan om omst?llningsst?d kan komma att d?mas f?r osann f?rs?kran eller v?rdsl?s f?rs?kran. Likt omst?llningsst?dsbrottet kan ?ven en osann f?rs?kran aktualisera en f?retagsbot.

   F?r mer information eller fr?gor, kontakta n?gon av:

   Share
   Karl Bj?rlin
   Partner
   email hidden; JavaScript is required
   +46 76 617 09 45
   Pierre Pettersson
   Partner
   email hidden; JavaScript is required
   +46 76 617 08 55
   Oskar Torstensson
   Associate
   email hidden; JavaScript is required
   +46 76 617 08 59
   Fredrik Eliasson
   Associate
   email hidden; JavaScript is required
   +46 76 617 08 69
   Share


   Expertise

   菠萝蜜不正经视频